การคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

No Comments

การคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถทำได้ 2 แบบคือการคำนวณตามแบบขั้นบันไดและการคำนวณแบบเหมาจ่าย นอกจากนี้สำหรับบุคคลที่มีรายได้จากเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีการคำนวณไปต่างออกไปซึ่งจะยังไม่กล่าวถึง
1 คำนวณภาษีที่ต้องชำระตามแบบขั้นบันได โดยนำเงินได้ทุกประเภทที่ได้รับในปีภาษีนั้นไปหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ จนกลายเป็นเงินได้สุทธิ เช่นนายแดงมีเงินได้สุทธิจำนวน 400,000 บาท จะต้องนำไปคำนวณแยกตามขั้นบันได คือ
0 – 150,000 บาทแรกยกเว้นภาษี
150,001 – 300,000 บาท ต้องเสียภาษี 5% ซึ่งมีการเสียภาษีสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท
300,001 – 500,000 บาท ต้องเสียภาษี 10% ซึ่งมีการเสียภาษีสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
โดยรวมแล้ว ถ้ามีเงินได้สุทธิจำนวน 400,000 บาท จะต้องเสียภาษี 27,500 บาท แต่จะสังเกตุเห็นว่า จำนวน 400,000 บาทถูกนำไปคิดภาษีแล้ว 300,000 บาท ในขั้นบันไดที่ 1 และ 2 ดังนั้น ในขั้นที่ 3 ยอดเงินที่จะถูกนำมาคิดภาษีคือ 100,000 บาทเท่านั้น ซึ่ง 10% ของยอด 100,000 จะเป็นภาษี 10,000 บาท ดังนั้นสรุปว่าในการใช้วิธีนี้จะต้องเสียภาษี 7,500 + 10,000 = 17,500บาท
2 การคำนวณภาษีแบบเหมา โดยนำยอดเงินได้พึงประเมินที่ไม่ใช่เงินได้ประเภท 1 มาเสียภาษีในอัตรา 0.5% เช่น นายแดงมีเงินได้พึงประเมิน 800,000 บาท ต้องเสียภาษี 800,000 x 0.5% = 4000 บาท
ในการเลือกใช้วิธีคำนวณนั้นตามกกฏหมายกำหนดให้เสียภาษีตามการคำนวณที่มียอดเสียภาษีมากกว่าเป็นหลัก แต่จะสามารถเลือกเสียแบบที่ 1 ได้ ถ้าแบบที่ 1 มีส่วนต่างน้อยกว่าแบบที่ 2 ไม่เกิน 5,000 บาท

การยื่นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา

No Comments

ในช่วงนี้นับว่าช่วงเวลาของการยื่นเสียภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายรัษฎากรกำหนดไว้ นั่นก็คือเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของแต่ละปี
ปกติแล้วบุคคลธรรมดาจะต้องสรุปรายได้ในช่วงปีภาษีที่ผ่านมาแล้วยื่นเสียภาษีในระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม โดยใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 91 สำหรับบุคคลที่มีเงินได้ประเภทเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ภ.ง.ด. 90 สำหรับบุคคลที่มีรายได้ในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินเดือนที่ได้รับจากนายจ้าง และ ภ.ง.ด. 94 สำหรับการยื่นภาษีเงินได้แบบครึ่งปี
ในช่วงสรุปรายได้นั้นสามารถใช้สิทธิ์การลดหย่อนต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระทางภาษีให้น้อยลง แต่ถ้าคิดว่าการยื่นเสียภาษีในแต่ละปียังมีภาระภาษีที่มากเกินไปก็สามารถใช้การยื่นภาษีแบบครึ่งปี เพื่อแบ่งการจ่ายภาษีออกเป็น 2 ก้อน และนอกจากนี้ถ้าหากมีเงินได้ประเภท 5, 6, 7 และ 8 เกิน 60,000 บาท กรมสรรพากรมีข้อบังคับให้ยื่นภาษีครึ่งปีแบบอัตโนมัติ
การยื่นภาษีเงินได้แบบครึ่งปีมักถูกเข้าใจผิดว่าแบ่งยอดภาษีที่ต้องชำระและยอดเงินได้ออกเป็น 2 ก้อนไม่เกี่ยวกัน แต่ความจริงแล้วถึงแม้ในช่วงครึ่งปีแรกจะนำรายได้เหล่านั้นไปชำระภาษีแล้วแต่ในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องนำเงินไปทั้งหมดในแต่ละปีภาษีนั้น ๆ มาคำนวณใหม่อีกครั้ง แล้วหลังจากคำนวณเสร็จ ค่อยนำมาหักลบกับยอดเสียภาษีครึ่งปีที่จ่ายไปแล้ว นอกจากนี้ถ้าหากยอดภาษีตลอดทั้งปีที่จ่ายไปแล้ว มีมากกว่าความเป็นจริงซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ครึ่งปีแรกมีรายได้มาก แต่ครึ่งปีหลังมีรายได้น้อย หรือมีค่าลดย่อนที่มากขึ้น กรณีนี้ยังสามารถขอคืนภาษีได้อีกด้วย