แบบยื่นแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. ที่ควรรู้จัก

No Comments

ภ.ง.ด. เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการยืนภาษีแบบต่าง ๆ มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่สำหรับบุคคลทั่วไปนั้น จะแนะนำให้รู้จักกับแบบยื่นภาษี ภ.ง.ด. ที่สำคัญดังนี้
ภ.ง.ด. 1 เป็นเอกสารแบบยืนการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดา แต่ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำเอกสาร เอกสาร ภ.ง.ด. 1 คือหน่วยงานหรือบริษัทที่เป็นผู้จ่ายเงินให้พนักงานตามมาตรา 40(1) และ 40(2) ซึ่งทางองค์กรจะต้องส่งให้ทางกรมสรรพากรเพื่อใช้ยืนยันว่าได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากพนักงานและลูกจ้างมาเรียบร้อยแล้ว ส่วนทางพนักงานและลูกจ้างนั้นก็จะได้รับเอกสารหลักฐานการถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายคือ ทวิ50
ภ.ง.ด. 90 แบบแสดงรายการภาษีคนธรรมดา ที่ใช้แสดงถึงเงินได้ที่ไม่ใช่เงินได้แบบปกติตามมาตรา 40(1) เช่น ค่าจ้างทั่วไป ค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ดอกเบี้ย และเงินปันผล ค่าเช่า ค่าวิชาชีพอิสระ ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ เงินได้ประเภทที่ 8 และนอกจากนี้ยังรวมถึงผู้เสียชีวิตไปแล้ว(ให้ผู้มีสิทธิหรือผู้มีหน้าที่ดำเนินการให้)แต่กองมรดกเหล่านั้นยังไม่ได้จัดแจงให้เรียบร้อยแต่ก็ยังมีรายได้และความเคลื่อนใหวทางการเงินอยู่
ภ.ง.ด. 91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่หลายคนรู้จักกันดี ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ยื่น ภ.ง.ด. 91 คือผู้ที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(1) หรือเงินได้ประเภทที่ 1 นั่นเอง
ภ.ง.ด. 94 แบบรายการแสดงภาษีบุคคลธรรมดาแบบครึ่งปี ผู้มีหน้าที่ยื่น ภ.ง.ด. 94 คือผู้ที่มีเงินได้ตาม มาตรา 40(5) 40(6) 40(7) และ 40(8) โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่มีเงินได้จากวิชาชีพอิสระ การรับเหมา และการให้เช่า
ภ.ง.ด. 50 รายการยื่นภาษีสำหรับนิติบุคคล เช่น บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วน หรือองค์กรที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

Leave a Reply