ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

No Comments

เชื่อว่าหลายคนคงเคยผ่านตามาบ้างกับคำว่า “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าบริการหรือการได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง หลายครั้งจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไปด้วย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระการจ่ายภาษีในช่วงสิ้นปีภาษี ไม่ให้กลายเป็นยอดเงินรวมที่มากเกินไป ทั้งนี้ยังเป็นการรับประกันว่ารัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีจากบุคคลหรือนิติบุคคลคนนั้นได้ 100% แต่อย่างไรก็ตามภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่ใช่ภาษีสุดท้าย เพราะผู้ที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ใช่สรรพากร แต่อยู่ในลักษณะการยื่นเสียภาษีให้แบบล่วงหน้า ซึ่งจะได้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือใบ “50ทวิ” ที่เป็นหลักฐานสำหรับการเสียภาษี
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นถ้าเป็นในรูปแบบของค่าจ้างเงินเดือนพนักงานที่อยู่ในหมวดเงินได้ประเภท 1 นายจ้างจะเป็นคนหักภาษีตรงนี้ส่งให้รัฐ โดยใช้หลักเกณฑ์คำนวณจากรายได้ของพนักงานหารด้วยจำนวนงวดเงินเดือนที่ได้รับ ซึ่งเท่ากับภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน แต่ในกรณีที่คุณซื้อสินค้าหรือบริการแล้วถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นเพราะว่าถูกทางร้านค้าผลักภาระภาษีของสินค้า บริการ มาให้ผู้บริโภคนั่นเอง
อย่างไรก็ตามการหักภาษี ณ ที่จ่ายมีโอกาสที่จะหักภาษีเกินกว่าการจ่ายภาษีในช่วงสิ้นปีภาษีของคุณเพราะว่าไม่ได้คำนึงถึงค่าลดหย่อนต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อสิ้นปีภาษีแล้วพบว่าจ่ายภาษีเกินไปก็สามารถยื่นขอคืนเงินภาษีได้จัดจ้างภาครัฐโดยมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีจากปีภาษีนั้น

Leave a Reply