การขอคืนเงินภาษี

No Comments

การขอคืนเงินภาษีสามารถทำได้ในกรณีที่เสียภาษีมากกว่าอัตราที่ควรจะจ่ายในสิ้นปีภาษีนั้น ๆ ซึ่งเกิดได้จากสาเหตุ เช่น ประเมินรายได้ในช่วงสิ้นปีภาษีผิด การหักภาษี ณ ที่จ่าย การยื่นภาษีรายไตรมาส รายครึ่งปีแต่เมื่อนำมารวมกันตอนปลายปีแล้วพบว่ามียอดการเสียภาษีเหล่านั้นมากกว่าภาษีที่ควรเสีย
ทางกรมสรรพกรกำหนดให้ทำการขอคืนภาษีได้โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีจากปีภาษีที่ต้องการทำเรื่องขอคืนเงิน ทันทีที่ยืนเอกสารสำเร็จแบบถูกต้องสมบูรณ์แล้วกรมสรรพากรมีหน้าที่ ที่ต้องคืนภาษีให้ในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นแบบเอกสารขอคืนภาษี ถ้าหากเกิดเหตุขัดข้องหรือกรมสรรพากรทำงานล่าช้ายังจะต้องจ่ายดอกเบี้ยตั้งเดือนที่ 4 เป็นต้นไปให้ผู้ที่ขอคืนภาษีในอัตรา 1% ต่อเดือนจนกว่าผู้ทำเรื่องจะได้รับเงินคืนอีกด้วย ซึ่งจะได้รับเงินคืนภาษีทางระบบพร้อมเพย์และผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีจ่ายเงินคืนภาษีผ่านทางระบบ e-Wallet อีกด้วยแต่ก็ยังไม่ค่อยครอบคลุมมากนัก
เอกสารประกอบสำหรับการขอคืนภาษีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อใช้ยืนยันว่าได้จ่ายภาษีเกินไปจริง ๆ มีหลายอย่าง เช่น หลักฐานการบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลหรือหน่วยงานที่รัฐบาลกำหนด หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินเดือนอย่างใบทวิ50 หลักฐานการได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ต่าง ๆ
นอกจากนี้ผู้ยื่นเรื่องขอคืนภาษียังสามารถเข้าไปตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรโดยตรงที่ http://www.rd.go.th/publish/27942.0.html

Leave a Reply