ไขข้อข้องใจการเสียภาษีของเด็กฝึกงาน

No Comments

แม้ว่าตามประมวลกฎหมายรัษฎากรจะกำหนดให้ประชาชนไทยหรือคนที่มีรายได้จากในราชอาณาจักรไทยจะต้องเสียภาษีก็ตามแต่มักจะมีคำถามคนอื่นตามมาอย่าง นักศึกษาที่อยู่ในช่วงท้ายของการศึกษาซึ่งจะมีการฝึกงาน การทำสหกิจ แล้วบางบริษัทที่นักศึกษาเข้าไปฝึกงานก็ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนด้วย
ในกรณีของนักศึกษาไปฝึกงานแล้วทางบริษัทจ่ายค่าตอบแทนนั้นถ้าหากยอดรวมทั้งหมดของรายได้ตลอดจบการฝึกงานไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีก็ไม่จำเป็นต้องยื่นเสียภาษีก็ได้ แต่ถ้าหลังจากฝึกงานแล้วนักศึกษาสามารถทำงานในบริษัทเดิมที่ฝึกงานอยู่ หรือมีงานทำโดยทันทีส่งผลให้มีรายได้และเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง ตรงข้อนี้ก็ต้องกลับมาพิจารณาเพิ่มเติมอีกว่ารายได้ทั้งหมดของนักศึกษาคนดังกล่าวเมื่อสิ้นปีภาษีแล้วถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่
ปกติแล้วการคำนวณเงินได้ของเงินเดือนคือการหักค่าใช้จ่ายออก 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งอาจตีเป็นตัวเลขคร่าว ๆ คือตลอดปีภาษีจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการฝึกงานรวมกับรายได้อื่น ๆ อยู่ที่ประมาณ 300,000 จึงต้องยื่นเรื่องเสียภาษี นอกจากนี้ถ้าหากองค์กรที่จ่ายเงินเดือนให้นั้นมีการหักภาษีณที่จ่ายอีกด้วยและเมื่อสิ้นสุดการฝึกงานตลอดสิ้นปีภาษีนั้นแล้วนักศึกษาก็ไม่มีรายได้เพิ่มเติมอีกเลย ในช่วงการยื่นภาษีก็สามารถขอคืนภาษีได้อีกด้วยเพราะนักศึกษาไม่ได้มียอดเงินถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีนั่นเอง
และในกรณีของผู้ปกครองของนักศึกษาก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้อีกด้วยถ้าหากนักศึกษามีรายได้ตลอดช่วงปีภาษีไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีภาษีนั้น ๆ

แบบยื่นแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. ที่ควรรู้จัก

No Comments

ภ.ง.ด. เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการยืนภาษีแบบต่าง ๆ มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่สำหรับบุคคลทั่วไปนั้น จะแนะนำให้รู้จักกับแบบยื่นภาษี ภ.ง.ด. ที่สำคัญดังนี้
ภ.ง.ด. 1 เป็นเอกสารแบบยืนการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดา แต่ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำเอกสาร เอกสาร ภ.ง.ด. 1 คือหน่วยงานหรือบริษัทที่เป็นผู้จ่ายเงินให้พนักงานตามมาตรา 40(1) และ 40(2) ซึ่งทางองค์กรจะต้องส่งให้ทางกรมสรรพากรเพื่อใช้ยืนยันว่าได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากพนักงานและลูกจ้างมาเรียบร้อยแล้ว ส่วนทางพนักงานและลูกจ้างนั้นก็จะได้รับเอกสารหลักฐานการถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายคือ ทวิ50
ภ.ง.ด. 90 แบบแสดงรายการภาษีคนธรรมดา ที่ใช้แสดงถึงเงินได้ที่ไม่ใช่เงินได้แบบปกติตามมาตรา 40(1) เช่น ค่าจ้างทั่วไป ค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ดอกเบี้ย และเงินปันผล ค่าเช่า ค่าวิชาชีพอิสระ ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ เงินได้ประเภทที่ 8 และนอกจากนี้ยังรวมถึงผู้เสียชีวิตไปแล้ว(ให้ผู้มีสิทธิหรือผู้มีหน้าที่ดำเนินการให้)แต่กองมรดกเหล่านั้นยังไม่ได้จัดแจงให้เรียบร้อยแต่ก็ยังมีรายได้และความเคลื่อนใหวทางการเงินอยู่
ภ.ง.ด. 91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่หลายคนรู้จักกันดี ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ยื่น ภ.ง.ด. 91 คือผู้ที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(1) หรือเงินได้ประเภทที่ 1 นั่นเอง
ภ.ง.ด. 94 แบบรายการแสดงภาษีบุคคลธรรมดาแบบครึ่งปี ผู้มีหน้าที่ยื่น ภ.ง.ด. 94 คือผู้ที่มีเงินได้ตาม มาตรา 40(5) 40(6) 40(7) และ 40(8) โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่มีเงินได้จากวิชาชีพอิสระ การรับเหมา และการให้เช่า
ภ.ง.ด. 50 รายการยื่นภาษีสำหรับนิติบุคคล เช่น บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วน หรือองค์กรที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

กฎหมายภาษีใหม่ มีอะไรบ้าง

No Comments

เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามในหัวเกี่ยวกับการยื่นภาษีในช่วงต้นปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวกฎหมายรัษฎากรที่มีการอัปเดตให้ทันสมัยมากขึ้น อัตราภาษีในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดถึงนโยบายค่าลดหย่อนมากมายในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นโครงการของรัฐ
สำหรับคนธรรมดาที่มีรายได้จากการเป็นพนักงานเงินเดือนหรือการค้าขายทั่วไปก็ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะส่วนใหญ่แล้วกฎหมายที่อัพเดทขึ้นมาจะเป็นในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางออนไลน์เช่น การขายสินค้าออนไลน์ การทำกำไรจากการเทรดหุ้น การทำกำไรจากการครอบครองทรัพย์สินดิจิตอลประเภท cryptocurrency
สำหรับการยื่นภาษีสำหรับผู้ที่สมรสจะสามารถยื่นภาษีร่วมกันได้ ถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนหรือไม่ได้ทำเป็นธุรกิจร่วมกันแนะนำให้ยื่นเสียภาษีแยกเป็นรายบุคคลจะช่วยให้ภาระภาษีของทั้งคู่น้อยลงกว่าเดิมได้มาก แต่ในกรณีที่รวมตัวกันทำธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจะต้องทำบัญชีเพื่อยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 โดยมียอดรายรับรายจ่ายในระหว่างปีภาษีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน
ปัจจุบันนี้สามารถยื่นภาษีได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ E-Filing ของกรมสรรพากรซึ่งทำได้สะดวกกว่าแต่ก่อนมาก ซึ่งตามกฎหมายจะบังคับให้คนไทย หรือ บุคคลที่มีรายได้ภายในราชอาณาจักรไทยทุกคนต้องเสียภาษีก็ตาม แต่ถ้ามีรายได้ไม่เกิน 120,000 บาทในกรณีไม่ได้สมรส หรือ ถ้าสมรสแล้วแต่มีรายได้รวมไม่เกิน 220,000 บาท ก็ไม่จำเป็นต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตามจะยื่นเสียภาษีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกัน

การคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

No Comments

การคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถทำได้ 2 แบบคือการคำนวณตามแบบขั้นบันไดและการคำนวณแบบเหมาจ่าย นอกจากนี้สำหรับบุคคลที่มีรายได้จากเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีการคำนวณไปต่างออกไปซึ่งจะยังไม่กล่าวถึง
1 คำนวณภาษีที่ต้องชำระตามแบบขั้นบันได โดยนำเงินได้ทุกประเภทที่ได้รับในปีภาษีนั้นไปหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ จนกลายเป็นเงินได้สุทธิ เช่นนายแดงมีเงินได้สุทธิจำนวน 400,000 บาท จะต้องนำไปคำนวณแยกตามขั้นบันได คือ
0 – 150,000 บาทแรกยกเว้นภาษี
150,001 – 300,000 บาท ต้องเสียภาษี 5% ซึ่งมีการเสียภาษีสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท
300,001 – 500,000 บาท ต้องเสียภาษี 10% ซึ่งมีการเสียภาษีสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
โดยรวมแล้ว ถ้ามีเงินได้สุทธิจำนวน 400,000 บาท จะต้องเสียภาษี 27,500 บาท แต่จะสังเกตุเห็นว่า จำนวน 400,000 บาทถูกนำไปคิดภาษีแล้ว 300,000 บาท ในขั้นบันไดที่ 1 และ 2 ดังนั้น ในขั้นที่ 3 ยอดเงินที่จะถูกนำมาคิดภาษีคือ 100,000 บาทเท่านั้น ซึ่ง 10% ของยอด 100,000 จะเป็นภาษี 10,000 บาท ดังนั้นสรุปว่าในการใช้วิธีนี้จะต้องเสียภาษี 7,500 + 10,000 = 17,500บาท
2 การคำนวณภาษีแบบเหมา โดยนำยอดเงินได้พึงประเมินที่ไม่ใช่เงินได้ประเภท 1 มาเสียภาษีในอัตรา 0.5% เช่น นายแดงมีเงินได้พึงประเมิน 800,000 บาท ต้องเสียภาษี 800,000 x 0.5% = 4000 บาท
ในการเลือกใช้วิธีคำนวณนั้นตามกกฏหมายกำหนดให้เสียภาษีตามการคำนวณที่มียอดเสียภาษีมากกว่าเป็นหลัก แต่จะสามารถเลือกเสียแบบที่ 1 ได้ ถ้าแบบที่ 1 มีส่วนต่างน้อยกว่าแบบที่ 2 ไม่เกิน 5,000 บาท

การยื่นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา

No Comments

ในช่วงนี้นับว่าช่วงเวลาของการยื่นเสียภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายรัษฎากรกำหนดไว้ นั่นก็คือเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของแต่ละปี
ปกติแล้วบุคคลธรรมดาจะต้องสรุปรายได้ในช่วงปีภาษีที่ผ่านมาแล้วยื่นเสียภาษีในระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม โดยใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 91 สำหรับบุคคลที่มีเงินได้ประเภทเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ภ.ง.ด. 90 สำหรับบุคคลที่มีรายได้ในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินเดือนที่ได้รับจากนายจ้าง และ ภ.ง.ด. 94 สำหรับการยื่นภาษีเงินได้แบบครึ่งปี
ในช่วงสรุปรายได้นั้นสามารถใช้สิทธิ์การลดหย่อนต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระทางภาษีให้น้อยลง แต่ถ้าคิดว่าการยื่นเสียภาษีในแต่ละปียั KloxoNG : Error 500

 


Error 500 - Internal Server Error

A generic error message, given when no more specific message is suitable